SluĹľby

Společnost Jurekon nabízí komplexní služby v oblasti interního auditu, zejména:

Analýza postupů a rizik

Vypracování pravidel (statutu) interního auditu

Vypracování podrobné metodiky interního auditu

Pravidelné hodnotící zprávy z auditovaných činností či útvarů

Mimořádné audity vybraných oblastí činnosti dle požadavku statutárního orgánu

Ujišťovací a konzultační podpora zaměstnanců a statutárních orgánů

Definice internĂ­ho auditu

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace (zdroj: Definice interního auditu dle Rámce profesní praxe interního auditu).

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je (zdroj http://www.interniaudit.cz/ciia/).

Postupy v rámci standardního interního auditu

 • vytvoĹ™enĂ­ statutu internĂ­ho auditu ve spoleÄŤnosti a jeho schválenĂ­ statutárnĂ­m a případnÄ› dozorÄŤĂ­m orgánem spoleÄŤnosti, případnÄ› poradnĂ­m orgánem statutárnĂ­ho orgánu spoleÄŤnosti vĂ˝borem pro audit
 • vzdÄ›lávánĂ­ internĂ­ho auditora a detailnĂ­ poznánĂ­ ÄŤinnosti a oboru auditovanĂ© spoleÄŤnosti
 • vypracovánĂ­ metodiky internĂ­ho auditu, tedy detailnĂ­ho manuálu jak bude internĂ­ auditor postupovat v rámci kontroly ÄŤinnosti spoleÄŤnosti, resp.jednotlivĂ˝ch ĂştvarĹŻ spoleÄŤnosti
 • jednotlivĂ© internĂ­ audity sestávajĂ­ z následujĂ­cĂ­ch částĂ­:
 • oznámen o zahájenĂ­ auditu příslušnĂ©mu Ăştvaru spoleÄŤnosti nebo dotÄŤenĂ˝m zamÄ›stnancĹŻm
 • studium právnĂ­ a odbornĂ© problematiky ÄŤinnosti ĂştvarĹŻ internĂ­m auditorem
 • porovnávánĂ­ faktickĂ©ho vĂ˝konu kontrolovanĂ˝ch ÄŤinnostĂ­ s definovanĂ˝mi závaznĂ˝mi pravidly pro vĂ˝kon danĂ© ÄŤinnosti
 • zápis zjištÄ›nĂ©ho stavu do zprávy z internĂ­ho auditu
 • pĹ™edloĹľenĂ­ zprávy k vyjádĹ™enĂ­ vedoucĂ­mu kontrolovanĂ©ho Ăştvaru, případnÄ› dotÄŤenĂ˝m zamÄ›stnancĹŻm
 • zapracovánĂ­ relevantnĂ­ch pĹ™ipomĂ­nek do zprávy a doplnÄ›nĂ­ zprávy o hodnocenĂ­ a doporuÄŤenĂ­ internĂ­ho auditora
 • rozeslánĂ­ zprávy statutárnĂ­mu a případnÄ› dozorÄŤĂ­mu orgánu spoleÄŤnosti
 • jednotlivĂ© zprávy projednává statutárnĂ­, případnÄ› dozorÄŤĂ­ orgán spoleÄŤnosti a stanovuje postup k odstranÄ›nĂ­ zjištÄ›nĂ˝ch nedostatkĹŻ
 • internĂ­ auditor provádĂ­ ve stanovenĂ˝ch termĂ­nech kontrolu pĹ™ijatĂ˝ch opatĹ™enĂ­ch
 • zpravidla jednou za kalendářnĂ­ rok vypracovává internĂ­ auditor roÄŤnĂ­ zprávu o ÄŤinnosti, součástĂ­ zprávy je konstatovánĂ­ o pĹ™ijetĂ­ ÄŤi nepĹ™ijetĂ­ doporuÄŤenĂ­ internĂ­ho auditora

Konzultační a ujišťovací činnost

Předmětem náplně práce interního auditora je i poskytování konzultací managementu a dalším pracovníkům společnosti ohledně správnosti postupů při výkonu jejich pracovní činnosti. Výstupem konzultační činnosti jsou doporučení ohledně řádných postupů. Využitím konzultací dochází k preventivnímu předcházení porušení závazných pravidel.

Máte-li jakýkoliv dotaz k problematice interního auditu, kontaktujte nás prosím na jurekon@email.cz.

Kontakt

Jurekon, s.r.o.

IÄŚ: 27729354
DIÄŚ: CZ27729354
Sídlo: Brno, Veveří 3263/111, PSČ 616 00
Tel.: 538705770
Email: jurekon@email.cz
Web: www.jurekon.cz

Náš tým

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Praktické zkušenosti má z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. Specializuje se na provádění interního auditu u finančních institucí, zejména u investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry, investičních společností a platebních institucí. Hovoří anglicky.

Reference

Společnost poskytovala a poskytuje služby zejména:

obchodníkům s cennými papíry
investičním zprostředkovatelům
investiÄŤnĂ­m spoleÄŤnostem a investiÄŤnĂ­m fondĹŻm
platebnĂ­m institucĂ­m
platebním institucím malého rozsahu
vydavatelům elektronických peněz malého rozsahu

Konkrétní reference sdělíme na vyžádání.